Regulamin imprezy masowej

obowiązujący podczas imprezy masowej Rawa Blues Festiwal na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej SPODEK w Katowicach

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r.  poz. 1870).

Uwaga! Pomimo, iż organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie festiwalu z przyczyn niezależnych, istnieje możliwość zwrócenia biletu zakupionego do momentu ogłoszenia odwołania koncertu przez Erica Galesa, do dnia 12.09.2022.

Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie:

1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Impreza jest festiwalem w trakcie którego występują wykonawcy ogłoszeni przez Organizatora. Organizator ma prawo do zmiany listy wykonawców w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora.

2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

3. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty lub miejsca imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co następuje:

a. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. 

b. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video. Osoby które będą starały się wnieść na teren koncertu aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, będą musiały liczyć się z koniecznością przekazania go w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN.

c. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

d. Dokonać zmiany daty i miejsca z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał.

e. Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która się nie odbyła.

f. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach,  oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

g. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.

h. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

i. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.

j. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy

k. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu.  

l. Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu.

m. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu lub imprezy.

Nie może być on również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 

5. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena duża, zaplecze sceny dużej, scena mała, zaplecze sceny małej, strefa produkcji, garderoby artystów, pomieszczenia techniczne i administracyjne Hali MOSIR Spodek, sektory nie udostępnione publiczności.

6. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

7.Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

8. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

9. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

10. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

11. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

12. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

13. Organizator nie odpowiada za osoby nieletnie, przebywające na terenie festiwalu bez opiekuna. Osoby nieletnie powinny pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych w trakcie trwania imprezy.