Regulamin prasowy

I Zasady funkcjonowania Biura Prasowego

 1. Wyłączne prawo do akredytowania mediów, w imieniu Organizatora, posiada Biuro Prasowe Rawa Blues Festival. 
 2. Wydawanie akredytacji będzie się odbywało wyłącznie w miejscach i godzinach określonych przez Biuro Prasowe Festiwalu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane akredytowanym mediom drogą elektroniczną na adres podany w formularzu akredytacyjnym wraz z potwierdzeniem przyznania akredytacji.
 3. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę imiennego, bezzwrotnego identyfikatora. Akredytacją może się posługiwać tylko i wyłącznie jej imienny właściciel.
 4. Odbiór przyznanej akredytacji jest możliwy wyłącznie po okazaniu w Biurze Prasowym legitymacji prasowej lub dowodu tożsamości.
 5. Dostęp do Biura Prasowego w trakcie trwania Festiwalu będą miały wyłącznie akredytowane media i dziennikarze po okazaniu akredytacji.
 6. Biuro Prasowe nie odpowiada za zakwaterowanie akredytowanych mediów i dziennikarzy, ani nie finansuje ich pobytu.
 7. Organizator i Biuro Prasowe nie ponoszą odpowiedzialności za straty majątkowe i osobiste poniesione przez przedstawicieli akredytowanych mediów podczas trwania Festiwalu.
 8. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przebywania wyłącznie w przydzielonych jej strefach przeznaczonych do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji. Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych i zobowiązuje się do stosowania się do wszystkich wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną, straż graniczną itd.
 9. Osoba posługująca się akredytacją prasową przyjmuje do wiadomości, że posługiwanie się nią w sposób niezgodny z prawem lub powyższym regulaminem, skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego korzystania z jej uprawnień.
 10. W kwestiach spornych lub budzących wątpliwości, dotyczących powyższego regulaminu, wiążącą i ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje Oficer Prasowy, kierując się najlepiej pojętym i ogólnie przyjętym dobrem imprezy. 

II Warunki przyznawania akredytacji

 1. Akredytacje prasowe na Rawa Blues Festival są bezpłatne, imienne i nie podlegają zamianie.
 2. W celu uzyskania akredytacji niezbędne jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza akredytacyjnego, tylko i wyłącznie poprzez formularz akredytacyjny dostępny na stronie internetowej Festiwalu rawablues.com.
 3. Poprawnie wypełnione i przesłane formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do piątku, 1 października 2023. Informacja o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o akredytację zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu do 7 października 2023.
 4. Liczba akredytacji prasowych jest ograniczona, kryteria pierwszeństwa w przyznawaniu akredytacji uwzględniają:
  • zasięg, nakład i lokalizację reprezentowanego medium,
  • intensywność działań medium w kontekście promowania i zapowiadania tegorocznej edycji Festiwalu,
  • intensywność współpracy i promocji poprzednich edycji Festiwalu.
 5. Patroni medialni Festiwalu mają zagwarantowane akredytacje zgodnie z warunkami określonymi w Umowach patronackich, pod warunkiem wypełnienia formularza akredytacyjnego o którym mowa w pkt 2.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji, agencji, firm i instytucji.
 7. Przyznane akredytację uprawniają do:
  • przebywania w wyznaczonych przez Organizatora strefach prasowych podczas Festiwalu.
  • wejścia fotoreporterów do wyznaczonych stref w pobliżu sceny, podczas ściśle określonych przez Organizatora wydarzeń i w wyznaczonym przez niego czasie.
 8. W przypadkach losowych zamiana osób, które uzyskały akredytację, na inne - musi być zgłoszona i potwierdzona przez Sekretarza Redakcji/Wydawcy/Redaktora Naczelnego najpóźniej na 3 dni robocze przed imprezą.

III Warunki wykorzystania akredytacji fotograficznych

 1. Akredytacja fotograficzna uprawnia do przebywania w wyznaczonych przez Organizatora w wyznaczonych strefach w określonym przez niego czasie oraz rejestrowaniu Festiwalu za pomocą aparatów fotograficznych.
 2. Warunkiem przyznania akredytacji fotograficznej w przypadku osób i mediów akredytowanych podczas poprzednich edycji Festiwalu jest przesłanie na adres elektroniczny lub tradycyjny wskazany przez Organizatora nagrań i zdjęć z tych poprzednich edycji.